Printvriendelijke versieAAArss

Adviesraden

Artikel 199 van het gemeentedecreet  (datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 30.11.2006) bepaalt het volgende:

De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

Via de gemeentelijke adviesraden probeert het gemeentebestuur de burgers bij het beleid te betrekken. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden om advies. De raden kunnen echter zelf ook voorstellen aanbrengen en werken mee initiatieven uit.

De website www.adviesraden.be geeft toegang tot informatie voor gemeentelijke adviesorganen in het algemeen, maar ook per sector: cultuur, sport, jeugd, ouderen, commissie ruimtelijke ordening (gecoro), milieu, welzijn, handicap, kinderopvang en minderheden.

Link

www.dewakkereburger.be