Printvriendelijke versieAAArss

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verleent advies aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. Haar oprichting en samenstelling werd geregeld in het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De voornaamste taak ligt bij het structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De GECORO behandelt het openbaar onderzoek over deze plannen en geeft advies over de bezwaren en opmerkingen aan het bestuur. Voorts geeft de GECORO ook advies over gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en op vraag van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsaanvragen. De commissie kan ook steeds op eigen initiatief advies uitbrengen.

De GECORO telt negen leden en bestaat uit drie deskundigen en zes vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. De leden worden benoemd door de gemeenteraad. U kan de samenstelling hier raadplegen.
Naast de regels inzake werking van het decreet en haar uitvoeringsbesluiten werd de werking geregeld in een huishoudelijk reglement.

Secretariaat

Peter Van Herp - Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 44 - fax 09 282 17 31
e-mail: peter.vanherp@sint-martens-latem.be

Links

www.gecoro.info
www.ruimtelijkeordening.be
www.rwo.be