Printvriendelijke versieAAArss

Stedenbouwkundige verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen worden vastgesteld voor het grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. Ze bevatten in hoofdzaak voorschriften inzake de inrichting van een perceel grond of gebouwen. Het gaat onder meer over de kwaliteit van bouwwerken, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen, e.d..

Net zoals voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen het geval is, worden stedenbouwkundige verordeningen opgemaakt op de drie bestuursniveau's.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
De gemeente beschikt niet over stedenbouwkundige verordeningen.

Gewestelijke & Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

In Sint-Martens-Latem zijn drie gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht.

Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

U kan deze verordeningen raadplegen op de website ruimtelijkeordening.be van de Vlaamse overheid.

Ruimtelijke ordening

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 30
Mail ons