Printvriendelijke versieAAArss

Verkavelingsaanvragen

Het verdelen van een stuk grond met het oog op woningbouw of voor de bouw van commerciële, ambachtelijke of industriële gebouwen of constructies is onderworpen aan een verkavelingsvergunning. Een verkavelingsaanvraag is steeds onderworpen aan een openbaar onderzoek. Aan het verlenen van de verkavelingsvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden gekoppeld worden inzake infrastructuur, nutsleidingen en zones voor openbaar nut. Om een bestaande verkaveling te wijzigen, wordt dezelfde procedure gevolgd.

Dossiersamenstelling

  • Aanvraag tot verkaveling
  • Situatieplan
  • Plan bestaande toestand
  • Verkavelingsplan
  • Stedenbouwkundige voorschriften
  • Minimum 6 kleurenfoto's
  • Eigendomsattest

Aantal in te dienen dossiers: 4 exemplaren van de documenten; 8 à 10 exemplaren van de plannen (naargelang de ligging). Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en de gemeentediensten hangen een bekendmaking tot verkavelingsaanvraag uit op de betrokken percelen. Tijdens deze dertig dagen kunnen er bezwaren ingediend worden.
De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop aangeboden worden nadat de verkavelingsakte is opgemaakt, na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten uitgevoerd  zijn.

Ruimtelijke ordening

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 30
Mail ons