Printvriendelijke versieAAArss

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De beleidsvisie inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de Deputatie op 13 juli 2006. U kan het document raadplegen in de rubriek 'beleidsdocumenten gemeente'.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het deel van het grondgebied waarop ze betrekking hebben. De bijzonder plannen van aanleg blijven van kracht tot ze vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en het beheer van een stuk grond. Tijdens de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een openbaar onderzoek gehouden gedurende zestig dagen. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verleent advies aan de gemeenteraad over de bezwaren. Voor de aanvang van het openbaar onderzoek organiseert het college van burgemeester en schepenen steeds een infovergadering voor inwoners en betrokken eigenaars. De goedgekeurde gemeentelijke bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen vindt u verder op deze pagina.

Informatie over de ruimtelijke uitvoeringsplannen die in opmaak zijn vindt u in de rubriek 'openbare onderzoeken'.

Richtlijn goede ruimtelijke ordening

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 mei 2010.

De richtlijn bevat beoordelingsgronden zoals omgeschreven in artikel 4.3.1 §2, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Door middel van de richtlijn worden, afhankelijk van de ligging, begrippen als inpasbaarheid, bouwdichtheid, schaal, mobiliteitsimpact enz. gekwalificeerd en gekwantificeerd om tot een eenduidige beoordeling van vergunningsaanvragen te komen. De richtlijn is van toepassing in de woongebieden (uitegzonderd woonpark, woongebied met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied) waar geen bijzonder plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht zijn.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van de richtlijn goede ruimtelijke ordening en zal aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning er aan toetsen (beoordelingsgronden). Heeft u bouwplannen, bent u ontwikkelaar of ontwerper dan kan u de richtlijn hier raadplegen. Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met de dienst stedenbouw, tel. 09 282 17 30 of per e-mail stedenbouw@sint-martens-latem.be

BPA Kortrijksesteenweg

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 maart 1996.
Omvat de Kortrijksesteenweg tussen de gemeentegrens met Deurle en het kruispunt Golflaan/Moeistraat. U kunt het plan en de voorschriften hier raadplegen.
De percelen Kortrijksesteenweg 233 en 235 werden niet ingetekend op bovenvermeld plan. De correcte versie vindt u hier.

BPA Lijnstraat

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2001.
Regelt de inplanting van het recyclagepark en een loods voor de technische dienst langs de Lijnstraat; omvat tevens een aanpalende verkaveling langs de Xavier De Cocklaan. U kunt het plan en de voorschriften hier raadplegen.

BPA Oude Vierschaarstraat

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 december 2001.
Omvat de inplanting van een jeugdlokaal en sociale woningbouw langs de Oude Vierschaarstraat. U kunt het plan en de voorschriften hier raadplegen.

BPA Rosdamvallei

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 januari 2005.
Heeft betrekking op de zone tussen de Zevecotestraat en de Rosdambeek. Vrijwaart een natuurlijk overstromingsgebied langs de beek en regelt de bebouwing aan de zuid-oostzijde van de Zevecotetstraat. U kunt het plan, de voorschriften en de toelichtingsnota hier raadplegen.

Bedrijfs-BPA Ally

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 januari 2005.
Regelt de exploitatie van een voormalig zonevreemd melkveebedrijf. U kunt de voorschriften, de toelichtingsnota en het plan hier raadplegen.

BPA Kortrijksesteenweg Oost

Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 januari 2005.
Herziet het BPA Kortrijksesteenweg anno 1996 voor het deel tussen de gemeentegrens met Gent en het kruispunt Golflaan/Moeistraat. Omvat tevens aanpalende woongebieden.
U kunt de toelichtingsnota, het bestemmingsplan en de voorschriften hier raadplegen. 

RUP Manege

Goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 29 maart 2012 (zie besluit). Plan en voorschriften.

RUP Leievallei

Goedgekeurd door de deputatie op 6 juni 2013.
Vervangt de bestemming natuurgebied door een type woonzone in de Latemse meersen en de meersen van Deurle (van zonevreemd naar zone-eigen).
U kunt de deelplannen [ MeersstraatVlasveredelingsbedrijf, Baarle-Frankrijk, Brakelleie, Brakelmeersstraat, Hof Ter Laecke ] en de voorschriften hier raadplegen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen van hogere overheden

Het gewestplan, provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere geografische beleidsinformatie kan u vinden op www.agiv.be/gis/ , link Geo-Vlaanderen of op www.vlaanderen.be/ruimtelijk.

Een deel van de gemeente is gelegen binnen de afbakening van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening Grootstedelijk gebied Gent'. Het betreft de N43 en Hooglatem.
De plannen en de voorschriften van de deelprojecten Hooglatem en Parkbos kunt u hieronder raadplegen. De plannen van de deelprojecten vervangen het gewestplan.

- Gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent, deelproject Hooglatem: verordenend plan en stedenbouwkundige voorschriften. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de website van de Vlaamse overheid.
- Gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent, deelproject Parkbos: verordenend plan en stedenbouwkundige voorschriften. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de website van de Vlaamse overheid.

Ruimtelijke ordening

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 30
Mail ons