Printvriendelijke versieAAArss

Natuur en openbaar groen

Openbaar groen omvat pleintjes, parken, bossen, wegbermen, straatbomen en natuurgebieden. Regulier onderhoud gebeurt door arbeiders van de gemeentelijke groendienst. Omvangrijke en/of gevaarlijke werken zoals het maaien van de wegbermen of het vellen van bomen worden uitbesteed.

Voor het beheer van de natuurgebieden wordt er samengewerkt met de vzw Natuurpunt afdeling Gent. Informatie over de Latemse meersen en de Westerplas vindt u op www.natuurpuntgent.be .

Bomen bepalen in grote mate de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. De groendienst beheert ruim 6000 straat- en laanbomen. Het gemeentebestuur hecht bijzonder belang aan het behoud en de ontwikkeling van dreven en bomenrijen en voert een actief beleid ter zake.

Wie werkzaam is in de openbare ruimte dient rekening te houden met een aantal richtlijnen. Een bundeling ervan vindt u in de folder 'bomen & werken'. Ook voor particulieren kunnen deze richtlijnen nuttig zijn bij het uitvoeren van bijvoorbeeld grondwerken rondom de woning.

Particulieren dienen voor hun beplantingen langs openbare weg rekening te houden met volgende veiligheidsvoorschriften. Er geldt een takvrije hoogte van 4,5 meter boven de rijbaan en minstens 2,5 meter boven een gelijkgrondse berm, fietspad of voetpad.

Het is niet toegestaan om bomen en andere beplantingen van het openbaar domein zelf te snoeien.

Websites:

www.vvog.info
www.natuurenbos.be
www.natuurpuntgent.be
www.herdwick.org