Afwegingskader goede ruimtelijke ordening

Op de gemeenteraad van 16 december 2019 werd het Afwegingskader Goede Ruimtelijke 0rdening unaniem goedgekeurd. Die principes worden sindsdien uniform toegepast in alle omgevingsvergunningsaanvragen.

Het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt zo verder geconcretiseerd en omvat aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf.  Maar evenzeer op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.

Dit Afwegingskader werd ook opgesteld met het oog op meer transparantie en voorspelbaarheid. Op die manier kunnen mensen met bouwambities en architecten er van in de ontwerpfase van hun project rekening mee houden. Ook zij die een aankoop overwegen kunnen al nakijken welke mogelijkheden er zijn. 
Op 25 mei 2020 werden door de gemeenteraad enkele kleine wijzigingen goedgekeurd en werd een nieuw thema toegevoegd.

Het afwegingskader behandelt nu 4 thema’s: de inrichting van de huiskavel, publiciteitsinrichtingen, technische installaties en bos in woongebied en woonpark.

  • 'Inrichting huiskavel’ behelst 7 aspecten: verplichtingen rond hoogstammig groen, terreininname en bezettingsgraad, breedte opritten, aanleg van groene afsluitingen in de voortuin, bouwen in tweede bouwzone, groendaken op meldingsplichtige en vrijgestelde constructies en grondoverschot. 

  • ‘Publiciteitsinrichtingen’ behandelt alle vormen van publiciteit zoals geïntegreerde publiciteit in de gevels, vrijstaande publiciteitsinrichtingen, beeldschermen en werfpubliciteit. 

  • ‘Technische installaties’ gaat over de regeling rond het plaatsen van warmtepompen, afvoerkanalen en antennes. 

  • ‘Bos in woongebied en woonpark’ bevat voorschriften over de verplichte juridische ontbossing en de afscherming van bos tijdens bouwwerken.

De wijzigingen hebben betrekking op vrijstaande publiciteitsinrichtingen en waterinfiltratie.  

De voorschriften gelden voor alle bebouwde percelen ongeacht hun bestemming.
In geval van goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen en bijzondere plannen van aanleg (BPA) die ouder zijn dan 15 jaar, is een afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften mogelijk voor zover rekening gehouden wordt met de voorschriften van het Afwegingskader voor de aspecten waarop de aanvraag betrekking heeft. 

De rode draad is het versterken en waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit door middel van een sober straatbeeld met beplanting als verbindend element, ruimte vrijwaren voor waterretentie, een minimum aan hoogstammig groen op alle bebouwde percelen, het maximaliseren van bos en het vermijden van hinder afkomstig van technische installaties. 

Het nieuwe thema en de wijzigingen werden opgenomen in het document dat u onderaan deze pagina vindt. 

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerzielen
Warning 2 november gesloten