Reglementering voor (startende) ondernemers

Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van gemeentelijke reglementering waar u mogelijk rekening mee moet houden als ondernemer:

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Sommige locaties zijn niet geschikt om een bepaalde handelszaak, horecagelegenheid, winkel of werkplaats uit te baten. Daarnaast zijn bepaalde handelingen (aanpassingswerken, plaatsen terrassen, publiciteit … ) vergunningsplichtig. Daarom is het belangrijk dat u zich op voorhand goed informeert. Hiervoor kan u terecht bij de afdeling Grondgebiedzaken, grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be of 09 282 17 30.

Sluitingsuur drankgelegenheden

Als u een drankgelegenheid wil uitbaten en deze wil open houden tot na 00u30, dit is het bij politiereglement bepaald sluitingsuur, heeft u hier een toelating voor nodig en betaalt u belastingen. Het belastingreglement op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur kan u vinden via de pagina belastingsreglementen en retributies.

Als u deze toelating wenst te bekomen, bijvoorbeeld omdat u een zaak overneemt of een nieuwe zaak start, bezorgt u ons volgende gegevens:

  • naam en adres van de uitbater;
  • naam en adres van de zaak;
  • ondernemingsnummer;
  • openingsdatum van de zaak;
  • voorstel sluitingsuur.

U kan deze bezorgen via belastingen@sint-martens-latem.be of per brief t.a.v. de financiële dienst, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.

Openingsuren handel, ambacht en dienstverlening

Voor de openingsuren dient u de wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening te respecteren.
De gemeente kan jaarlijks een afwijking toestaan. Lees onderaan deze pagina (bij 'documenten') in welke periode de gemeente een afwijking toestaat betreffende de openingsuren in 2018 en 2019.

Brandpreventie

Het gemeentelijke reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake de brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen, (GR 2 juli 2007, zie onderaan deze pagina) is van toepassing indien:

  • er een ruimte aanwezig is die toegankelijk is voor publiek (al dan niet onder bepaalde voorwaarden zoals enkel voor leden);
  • én het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer kan bedragen.

Dit reglement bepaalt onder andere normen m.b.t. een brandveiligheidsattest, verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, aantal toegelaten personen, … Een aanvraag voor het afleveren van een brandveiligheidsattest dient u te richten aan de burgemeester. Het attest wordt dan door de burgemeester afgeleverd op advies van de brandweer.

Uiteraard dient elke onderneming de basisprincipes van brandveiligheid te respecteren. Voor publiektoegankelijke inrichtingen met een kleinere bezetting dan 50 personen, kan de checklist een nuttig instrument zijn (zie onderaan deze pagina).

Verkoop alcoholische dranken

Toekomstige verstrekkers of schenkers van gegiste of sterke drank moeten vooraf een aanvraag indienen bij de burgemeester. Lees meer op deze afzonderlijke pagina over drankvergunning en moraliteitsattest.

Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden

Zelfstandigen en privaatrechtelijke rechtspersonen met winstoogmerk die één of meerdere vestigingen hebben op het grondgebied zijn onderworpen aan een algemene gemeentebelasting. Het reglement kan je vinden op deze pagina over belasting en retributiereglementen.

In volgende gevallen ben je verplicht om binnen de maand, uit eigen beweging, het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte te brengen, samen met de nodige bewijsstukken:

  • bij het starten en/of definitief stopzetten van werkzaamheden;
  • bij het in gebruik nemen en/of het sluiten van een vestiging;
  • bij het wijzigen van de naam van de vennootschap, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel en/of het vestigingsadres.

Milieu en hinder

Er is verschillende wetgeving van toepassing over hinder beperking bij het uitbaten van een zaak. Bijvoorbeeld dient u er over te waken dat de opslag van de afvalstoffen niet voor hinder zorgen. Behalve de dag van de ophaling mogen de afvalcontainers niet op het openbaar domein staan noch zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Zorg er dan ook best voor dat uw afvalcontainers ergens in een afgescheiden ruimte in uw zaak kunnen opgeslagen worden. Een ander voorbeeld is dat de afvoer van rookgassen zodanig moet gebeuren dat er geen geurhinder ontstaat en dat een airco-installatie niet voor geluidshinder mag zorgen.

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Aan de vergunning en melding zijn voorwaarden gekoppeld. Dit is geregeld in de VLAREM-wetgeving. Meer informatie hierover kan je vinden op deze pagina.

Daarnaast zijn ook de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing. Meer informatie hierover kan je vinden op deze pagina.

Bedrijfsafvalstoffen

Voor bedrijfsafvalstoffen kan u gebruik maken van de gemeentelijke inzamelkanalen als de aard én de hoeveelheid vergelijkbaar is met het afval van een gewoon huishouden. Indien het om grotere hoeveelheden gaat moet u zelf een ophaler aanstellen.

De ophaaldata aan huis kan je vinden in de ophaalkalender.

Als zelfstandige of bedrijf met een zetel in de gemeente kan u terecht op het gemeentelijk recyclagepark. Meer informatie kunt u vinden op de pagina over het recyclagepark.

Elektronisch versterkte muziek

Voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek zijn er normen van toepassing. Dat is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als ter bescherming van de omgeving.

Om in een publiektoegankelijke inrichting regelmatig elektronisch versterkte muziek luider dan 85 dB(A)LAeq,15min te mogen afspelen moet u beschikken over een milieuvergunning. Meer informatie hierover kan je vinden op deze pagina.

Als u occasioneel elektronisch versterkte muziek luider dan 85 dB(A)LAeq,15min afspeelt, kan dit enkel indien u beschikt over een afwijkingsvergunning. Het college van burgemeester en schepenen kan voor bijzondere gelegenheden een afwijking van de Vlaamse normen verlenen. Dit kan per locatie maximum 12 keer per jaar en voor maximaal voor 2 keer per maand en is bedoeld voor bijzondere gelegenheden. Meer informatie leest u op deze pagina.

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Zaterdag zomervakantie
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Warning 7 augustus gesloten
Warning 14 augustus gesloten