Oproep kandidaten Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

  • 20 augustus 2019

In het voorjaar verscheen een eerste oproep aan kandidaat-deskundigen en verenigingen voor de GECORO, waarna de leden benoemd werden in de gemeenteraad van 29 april 2019. Dit besluit werd vernietigd door de Gouverneur waardoor een nieuwe oproep wordt gelanceerd.

De GECORO is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening. De GECORO geeft advies of doet voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
Zij geeft steeds advies over ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en over de bezwaren naar aanleiding van een openbaar onderzoek over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
De commissie telt negen leden, bestaande uit vier deskundigen en vijf leden die de belangrijkste maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen. De voorzitter wordt gekozen uit de deskundigen. Ieder lid heeft een plaatsvervanger met uitzondering van de voorzitter.
In de GECORO Sint-Martens-Latem wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende maatschappelijke geledingen:

  • verenigingen van landbouwers,
  • verenigingen van handelaars,
  • milieu en natuurverenigingen,
  • culturele verenigingen,
  • verenigingen voor dorpsgebonden aangelegenheden.

Verenigingen die een bepaalde maatschappelijke geleding wensen te vertegenwoordigen kunnen een kandidatuur indienen en dragen een effectief en een plaatsvervangend lid voor. Voor iedere plaats wordt zowel een vrouwelijke als een mannelijke kandidaat voorgesteld. Dit betekent dat een kandidatuur van een vereniging slechts ontvankelijk is wanneer er 4 personen worden voorgedragen. Verenigingen die dezelfde maatschappelijke geleding vertegenwoordigen zijn vrij om een gezamenlijke kandidatuur in te dienen.

Personen met ervaring in de ruimtelijke ordening, al dan niet vanuit een andere discipline zoals mobiliteit, waterbeheer enz., kunnen zich kandidaat stellen als deskundige. De deskundigheid wordt gemotiveerd aan de hand van opleidingen of relevante (werk)ervaring.

Bij de keuze en de benoeming van de leden zal de voorkeur gegeven worden aan personen die afkomstig zijn uit en/of vertrouwd zijn met de gemeente. Plaatselijke verenigingen of organisaties die zich richten tot dezelfde maatschappelijke doelgroep krijgen de voorkeur op overkoepelende Vlaamse of nationale verenigingen of organisaties. De deskundigheid van de kandidaten wordt beoordeeld aan de hand van diploma’s, werkervaring en/of maatschappelijk engagement.

Indien u interesse heeft, kunt u een kandidatuur per brief richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9830 Sint- Martens-Latem tot en met  27 september 2019, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Warning 11 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten