Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Uitvoeringsplannen bevatten voorschriften over bestemming, inrichting en beheer van een bepaald gebied. Deze voorschriften zijn bindend voor de gebruiker of eigenaar van een stuk grond gelegen in dat gebied.

Lopende planningsprocessen

Meer informatie over lopende openbaar onderzoeken vindt u hier.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan Leievallei, deelplan Hof Ter Laecke – voorontwerp

In 2013 werd het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leievallei goedgekeurd. Deelplan 6 – Hof Ter Laecke bevat onder meer het kasteeldomein dat voorheen gelegen was in een natuurgebied.
De huidige eigenaar wenst het voormalige kasteeldomein Ter Laecke, inclusief de weilanden in de Otegemsham, te herstellen in haar oorspronkelijke glorie; dit zowel op erfgoed-als op landschappelijk vlak. Doorheen de jaren werden zowel de omliggende gronden als de gebouwen zelf verwaarloosd. Daardoor wordt het grote potentieel van de site op vlak van ecologie, landschap en erfgoed vandaag niet waargemaakt. Enkel een grondig project dat vertrekt vanuit het historisch DNA van de plek, kan deze ambitie voor de site waarmaken. Het huidige RUP bevat een aantal voorschriften die de optimale uitvoering van deze ambitie verhinderen. Daarom is er de wens om het RUP op die punten aan te passen en zo het pad te effenen voor een kwalitatief, noodzakelijk en waardevol herstel van het Hof Ter Laecke. De herziening van het RUP heeft enkel betrekking op Pontstraat 83 (kasteel), Pontstraat 85 (koetshuis) en Pontstraat 81 (villa waterhoen) en de daarbij horende terreinen.
Voorliggend document is de scopingsnota voor het RUP Hof Ter Laecke. De scopingsnota bouwt verder op de startnota. Op basis van de startnota werd een eerste participatiemoment en adviesronde gehouden. De scopingsnota geeft weer hoe met de adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan in het verdere planproces. De scopingsnota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27 oktober 2017.

RUP Manege

Goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 29 maart 2012.

RUP Leievallei

Goedgekeurd door de deputatie op 6 juni 2013.
Vervangt de bestemming natuurgebied door een type woonzone in de Latemse meersen en de meersen van Deurle (van zonevreemd naar zone-eigen).

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
za
zo
ma
di
wo
do
vr
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
1 mei gesloten