Samenwerking

Het lokaal bestuur werkt voor verschillende opdrachten samen met andere partners. Hieronder vindt u een overzicht van alle bestaande samenwerkingverbanden.

Algemeen

Finiwo

Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen.
Finiwo heeft tot doel:

 1. Distributieaandelen te verwerven voor rekening en op verzoek van de aangesloten leden;
 2. Strategische participaties te nemen op verzoek van de aangesloten gemeenten;
 3. Het overleg tussen de gemeentelijke mandatarissen van de distributieintercommunale te verzekeren.

Imewo

Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen.
De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel:

 1. Het distributienetbeheer, in de zin van het gas- en elektriciteitsdecreet en hun uitvoeringsbesluiten
 2. Het uitoefenen van nevenactiviteiten zoals de openbare verlichting, het verbruiken en eventueel zelf opwekken van elektriciteit.

Vvsg en Vbsg

Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten en vereniging van Belgische steden en gemeenten. De Vvsg heeft tot doel de aangesloten besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verbeteren. Het lidmaatschap van de Vvsg brengt automatisch het lidmaatschap van de Vbsg met zich mee. De Vbsg is het overlegplatform van de drie regionale verenigingen van steden en gemeenten.

Crematorium Westlede

Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in Oost-Vlaanderen.
Deze intercommunale vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gemeentelijke holding nv (in vereffening)

De gemeentelijke holding heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook.

Vrije Tijd

Burensportdienst Leiestreek

Is een interlokale vereniging van de gemeenten Aalter, Deinze, De ¨Pinte, Gavere, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem en Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen met als doel het sportbeleid – in de ruime zin van het woord – van de participanten af te stemmen en te stimuleren, functioneert als overlegplatform en bevordert contacten en samenwerking.

Pols

Vanaf 1 januari 2020 verdween de naam ‘POLS’. De Erfgoedcel Leie Schelde vormt met de regionale bibliotheken en cultuur(communicatie) een overkoepelend intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Cultuurregio Leie Schelde’. Voor het luik cultureel erfgoed wordt samengewerkt met de Erfgoedcel Leie Schelde die opgenomen is in het IGS. Hierin zullen 8 gemeenten (Deinze (en Nevele), De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte, Zwalm) samenwerken rond verschillende cultuurthema’s zoals bibliotheekwerking, cultuurprogrammatie- en communicatie, musea, enz.

Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen

De federatie stelt zich tot doel het bevorderen van het toerisme onder al zijn vormen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Toerisme Leiestreek vzw

Deze vereniging stelt zich tot doel:

 1. Het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de Leiestreek;
 2. Het initiëren, stimuleren en coördineren van initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve infrastructura;
 3. Het initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren van initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve promotie;
 4. Het ondersteunen van de leden-gemeenten in initiatieven op het vlak van recreatie en toerisme; het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector.

VVV Leiestreek

Vereniging voor vreemdelingenverkeer en toerisme der Leiestreek.
De VVV Leiestreek is een samenwerkingsverband tussen Deinze, Zulte en Sint-Martens-Latem en enkele verenigingen. Ze stelt zich tot doel het toerisme in de Leiestreek bekend te maken, te verdedigen, te bevorderen, te spreiden en te ordenen.

Zovla

Interlokale vereniging voor openbare bibliotheekwerking.
De interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ‘Zovla’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm. De vereniging stel zich tot doel de regionale samenwerking tussen de openbare bibliotheken van de deelnemende gemeenten te organiseren, om door middel van schaalvergroting de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bibliotheekvoorzieningen in het werkgebied sterk te vergroten en zo te streven naar een kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening.

Welzijn en onderwijs

Cvba volkshaard

De vennootschap beoogt:

 1. Het kopen, slopen, bouwen, verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting en alles wat hiermee verband houdt;
 2. Het kopen van gronden, bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in 1° bedoelde gebouwen of de aanleg van tuinen en alles wat hiermee verband houdt.

Deinse bouwmaatschappij

De vennootschap beoogt:

 1. Het kopen, slopen, bouwen, verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting en alles wat hiermee verband houdt;
 2. Het kopen van gronden, bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in 1° bedoelde gebouwen of de aanleg van tuinen en alles wat hiermee verband houdt.

Drugpunt

Intergemeentelijke drugpreventiedienst Deinze – Zulte – Nazareth – De Pinte - Sint-Martens-Latem.
De vereniging heeft tot doel de bevolking (jong en oud) verantwoord leren omgaan met drugs in de ruimste zin van het woord en hulp bieden bij problemen van gebruik.

Deze doelstelling wordt opgedeeld in verschillende deeldoelen:

 1. Het informeren en sensibiliseren van de bevolking;
 2. Het uitbouwen van een maximale samenwerking tussen alle partners in de regio die actief bezig zijn rond drugpreventie;
 3. Het uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor druggebruikers en niet-druggebruikers
 4. Het opstellen en uitwerken van een ‘vroeginterventieaanbod’.

Gezondheidsoverleg

Lokaal gezondheidsoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.
De vereniging heeft tot doel de gezondheidsbevordering op lokaal en bovenlokaal niveau te stimuleren. Logo Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gevormd op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ‘wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie’.

Medov

Vzw medisch Oost-Vlaanderen. De vereniging heeft tot doel:

 • Het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen;
 • Bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij rampen o.a. Door het organiseren van opleidingen;
 • Stimuleren van het tot stand komen van de functie van directeur medische hulpverlening bij rampen; infrastructurele omkadering van deze functie begeleiden;
 • Mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen.

Werkwinkel

Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheisbeleid en de lokale werkwinkel zorggebied Deinze. Dit is een overeenkomst tussen de gemeentebesturen, de OCMW’s en de PWA’s van Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth Sint-Martens-Latem en Zulte, de VDAB, de RVA, het VFSIPH, het STC en de sociale partners vertegenwoordigd binnen de sociaal economische raad van Vlaanderen.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

 1. Het uittekenen van een lokaal werkgelegenheidsbeleid, gekaderd binnen de lokale realiteit en de lokale mogelijkheden en opportuniteiten;
 2. Het verhogen van de kansen van alle werklozen op duurzame werkgelegenheid;
 3. Het versterken van de integratie van de werking en samenwerking tussen de verschillende lokale actoren;
 4. Het zoeken naar dwarsverbindingen en mogelijkheden op de verschillende beleidsdomeinen in functie van het versterken van een inclusief lokaal werkgelegenheidsbeleid;
 5. Het uitbouwen van een lokale werkwinkel, die twee evenwaardige en complementaire functies verenigt, met name: het aanbieden van een geïntegreerde dienstverlening als recht voor alle werkzoekenden en van de basisdiensten voor werkgevers zo dicht mogelijk bij de klant; het uitbouwen van een nieuwe dienstenwerkgelegenheid op lokaal niveau.

Ovsg

Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap.
Deze vereniging heeft tot doel op te treden:

 1. Als representatieve organisatie van lokale besturen of verenigingen opgericht door of op initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse gemeenschap;
 2. Als pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Grondgebiedzaken

IVM

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking meetjesland. De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel:

 1. De verwerving, de uitbouw en de uitbating van een bedrijf tot het voorkomen, hergebruiken, verwijderen, verwerken, valoriseren en/of vernietigen van afval;
 2. De afzet van het al dan niet verwerkte afval en/of van alle producten die uit enige verwerking of bewerking voorkomen;
 3. Het ophalen van afval in eigen beheer of ter uitvoering gegeven aan derden, voor zover de betrokken gemeente daarmee akkoord gaat.

Rato

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw.
De vereniging beoogt de ontwikkeling van een systematische en gecoördineerde uitvoering van muskusrattenbestrijding en eventuele andere rhodentia. Dit kan onder meer gebeuren door het ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke bestrijding, het uitoefen en/of coördineren van bestrijdingsacties. Daarnaast kan de vereniging alle handelingen stelen en diensten aanbieden inzonderheid de bestrijding van schadelijke dieren en planten ten gunste van de verbetering van het leefmilieu (landbouw en milieu).

TMVW

Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor waterbedeling.
De intercommunale TMVW heeft tot doel het integraal waterbeheer ten behoeve van de vennoten, zowel wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering als de waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de bestemming van dat water. (artikel 2, alinea 1 van de statuten). 

Meer informatie vindt u op www.farys.be. De oprichtingsakte en statuten kan u hier raadplegen.  

Waterschap benedenleie

Dit is een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse gewest, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, 14 West- en Oost-Vlaamse gemeenten en steden en watering de Assels. Waterschap benedenleie heeft tot doel de realisatie van een geïntegreerd, efficiënter waterbeheer met het oog op het vinden van synergiën door het beter op elkaar afstemmen van de taken, projecten en initiatieven van de deelnemende besturen, zonder dat dit evenwel gepaard gaat met een bevoegdheidsoverdracht.

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.